سه شنبه 15 / 12 / 02

سامانه آموزشی برعکس خوانهای فیزیک(زیر نظر مهندس میرحمیدی)

سامانه آموزشی برعکس خوانهای فیزیک(سما)

(زیر نظر مهندس میرحمیدی)

دفتر تهران:۲۸۴۲۴۰۶۰-۰۲۱    دفتر تبریز:۳۳۳۴۰۸۲۹-۰۴۱