جمعه 1 / 4 / 03

سامانه آموزشی برعکس خوانهای فیزیک(زیر نظر مهندس میرحمیدی)

سامانه آموزشی برعکس خوانهای فیزیک(سما)

(زیر نظر مهندس میرحمیدی)

دفتر تهران:۲۸۴۲۴۰۶۰-۰۲۱    دفتر تبریز:۳۳۳۴۰۸۲۹-۰۴۱